top of page

2 lipca 2023 11:42:52

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Data wydarzenia
7 lipca 2023 07:30:00
Rodzaj wydarzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd INEOGROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654990, działając na podstawie przepisu art. 4021 i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 07.07.2023 r. na godz. 09:30, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 7/9 lokal 24.

Pliki
bottom of page